Г. В. Долгов, доктор на медицинските науки
В. А. Самусенков 
Военно-медицинска академия им. С. М. Кирова, медицински център «АЙМЕД», Санкт-Петербург


През последното десетилетие, значително се  увеличава честотата на мъжкия стерилитет в семейството, който в момента възлиза на 25-50% от случаите [1-3]. Комитет на СЗО по безплодие са идентифицирани 38 възможни фактора на безплодие, от които 16 идентифицирани фактора на мъжко безплодие, които могат да причинят безплодие в браковете при  абсолютна фертилност на съпругата [4, 5]. Етиология на патогенезата и лечение на мъжкото безплодие са посветени много научни изследвания [2, 3, 6-10].

Сред водещите причини за мъжкото безплодие са нервно-психологически фактори, вродени и генетични причини, инфекциозни и токсични фактори,екзогенни и обичайни интоксикации, хранителни фактори, въздействието на високи температури, йонизиращо лъчение, нарушение на функциите на ендокринната система и други вътрешни органи, влияние върху функцията на тестисите, съдови нарушения, травми на половите органи, и други.

В началото на 70-те години на миналия век в нашата страна се развива посока на цялостна превенция и лечение на свързани с възрастта заболявания, включително корекция на нарушение на хомеостазата, чрез използването на пептидни препарати с органотропно действие. [9, 11, 12]. Това е дало възможност да се обоснове теорията на биорегулацията. [13-15]. Биорегулацията е  научна област, която изучава молекулярните и клетъчните механизми, които управляват хомеостазата, позволяващи възстановяване на физиологичните функции на организма чрез въвеждане на комплекс от органо специфични белтъчни структури. Тази група препарати са наречени Цитамини.

Сред многото Цитамини на клиничните специалисти, занимаващи се с мъжкото безплодие, значителен интерес са Тесталамин и Просталамин.

Целта на това изследване  е да се изследва използването на Tесталамин и Просталамин за повишаване на ефективността от лечението на безплодие при мъже с астенозооспермия.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

В работата за  изследването на лечебното действие на Тесталамин и Просталамин ние използвахме класификацията на мъжкото безплодие, предложена от автора О. Л. Тиктинским.

 Авторът изтъква следните основни форми на мъжки стерилитет: секреторни, екскреторни, имунни, паралелни или комбинирани и относителни.

За провеждане на изследването са били сформирани три групи от пациенти с екскреторна  астенозооспермия:

1-ва група (10 човека) — пациенти, които  приемали Тесталамин;                                         2-а група (10 човека) — мъже, които приемали Просталамин;                                                    3-а група (10 човека) — пациенти, които приемали комбинираноТесталамин и Просталамин.

Контролната група съставлявала 25 пациенти с нормозооспермия.

Според критериите на СЗО [4, 5], астенозооспермия е намаляване на концентрацията на прогресивно подвижни сперматозоиди (категория А + В) под 50% или намаляване на концентрацията на бързо прогресивно подвижни сперматозоиди  (категория А) по-малко от 25%.

Причините за астенозооспермията окончателно не са изяснени, но основна роля се отвежда на оплодителната способност и тестикулярната дисфункция [2, 3, 6-10]. В първия случай, подвижността на сперматозоидите се нарушава фона на левкоспермията, аглутинация, промени в рН, вискозитет и времето на разреждане на еякулата. При тестикуларна дисфункция на фона нормалните физични и химични свойства на еякулата и липсата на признаци на възпаление може да се появят различни нарушения на сперматогенезата, което води до образуване не само на по-малкото количество на сперматозоиди (олигоспермия), но възникват  патологични, необичайни форми на сперматозоидите (тератозооспермия), неспособни на пълноценно движение .

Астенозооспермията се поддава на лечение, но стимулиращата терапия, назначена без отчитане на данните в стандартния диагностичен алгоритъм може да доведе до тотално нарушаване на сперматогенезата.

С цел корекция при нарушение на сперматогенезата са приемали Тесталамин .

За  лечене на  патологичните изменения, възникващи в простатната железа, приемали  Просталамин .

 

В динамиката на лечението, с общи клинични методи оценявали показателите на спермограмата и  качеството на живот на пациентите по метода на К. А. Шемеровского (2004) [16].

Препаратите, приемали 10-15 минути преди хранене по 2 таблетки 2 пъти на ден в течение на 10 дни.

Оценка на резултатите от лечението се провеждали по характера на  измененията на показателите на еякулата в рамките на 2 седмици след курс на лечение.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

След назначаването на Тесталамин при пациентите е забелязано (таблица 1) увеличаване на концентрацията на сперматозоидите в 1 мл еякулат от 52,7 ± 3,5 до 69,5 ± 4,5 млн и тяхната форма е  нормална морфология от 28,3 ± 2,3 до 38,7± 2,2%. Подвижността на сперматозоидите също се увеличава, но не значително.

 

Таблица. 1 Естеството на влиянието на използването на Тесталамин при  пациенти с астенозооспермия на основание на спермограмата

* - Р <0,05 в сравнение с контролната група;

** - Р <0,05 в сравнение с преди и след лечението.

Приложение на Просталамин при пациенти във втората група  (таблица 2) води до значително увеличение на броя на подвижните форми на сперматозоидите от 27,7 ± 2,6 до 37,4 ± 2,1%. Също така значително увеличаване на общия брой на сперматозоидите в еякулата и техните форми с нормална морфология.